“โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

0
62

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลดำเนินกิจกรรมปลูกปักรักษ์สมุนไพร โดยการเตรียมพื้นที่ และปลูกพืชสมุนไพร ตาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาโป่ง