วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

           “ชุมชนเข้มแข็ง  พัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลทรายมูล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาตำบลทรายมูล ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

2.ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความ คิดเห็นและตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

5.การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น