ยุทธศาสตร์ของ อบต

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ และแผนชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จากการที่ได้รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของชุมชนโดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วนำปัญหา  ต่างๆ ในชุมชนวิเคราะห์สรุปเป็นข้อมูลความต้องการในการพัฒนาชุมชนต่อไป