ประวัติความเป็นมา

cropped-logo.png          บ้านทรายมูล ซึ่งเป็นที่ตั้งอำเภอทรายมูลในปัจจุบัน เดิมเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก (ของตัวอำเภอในปัจจุบัน) และอยู่ห่างจากหมู่บ้านทรายมูลในปัจจุบัน ประมาณ 2 กิโลเมตร ประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านราษฎรจึงได้อพยพย้ายครัวเรือนมาอาศัยและทำมาหากินอยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านแห่งใหม่ซึ่งก็คือบริเวณหมู่บ้านทรายมูลในขณะนี้ โดยในครั้งนั้นราษฎรได้นำทรายและดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล หลายแห่งมาโปรยรอบบริเวณหมู่บ้านแห่งใหม่ เพื่อขับไล่โรคระบาด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า “หมู่บ้านทรายมูล” โดยขณะนั้นมีเขตการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

        องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายมูล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทรายมูล) ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา