ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองไก่ขาว ม.13 – ช่วงแยกถนนเจ้าเสด็จ – ช่วงทางแยก ถนนสายบ้านหนองดู่ ม.10 – ถนนสายบ้านดอนหวาย ม.12)

0
9

ราคากลางแบบรูปรายการแบบแปลน