ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. จำนวน 3โครงการ

0
10

1.จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ 12

2.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางคำมี-ห้วยวังแพง)  หมู่ 7

3.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองไก่ขาว ม.13 – ช่วงแยกถนนเจ้าเสด็จ – ช่วงทางแยก    ถนนสายบ้านหนองดู่ ม.10 – ถนนสายบ้านดอนหวาย ม.12)

3โครงการ