คู่มือปฏิบัติงานของ อบต.

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง 
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
คู่การเขียนทะเบียนประวัติ
คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
คู่มือการเลื่อนระดับ
คู่มือโครงการขุดลอก
คู่มืองานธุรการ
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย
คู่มือสวัสดิการพนักงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น