ขอแจ้งการใช้งานระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทรายมูล

0
15

ระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทรายมูล

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เจ้าหน้าที่ อบต.ทรายมูลทุกท่าน เนื่องจากเริ่มปีปฏิทินใหม่ ส่วนงานธุรการจึงขออนุญาตแจ้งเรื่องงานสารบรรณประจำปี 2567 ดังนี้
1. การออกเลขหนังสือส่งและหนังสือส่งเวียน ขอให้ท่านที่ประสงค์ออกเลขหนังสือทั้ง 2 ประเภทสามารถออกเลขได้ทางการตอบแบบตอบรับผ่าน google form ตามลิงค์นี้นะคะ
1.1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb1As7smpT3iUnnoOOg8khi7CLb7ZNoxvbQdGZX5wOmOd8pg/viewform (แบบตอบทะเบียนหนังสือส่ง)
1.2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IcaGVoUUsdThXVp5jb9MGOvT5SxdwioFHYn9cA-bo5vO2w/viewform (แบบตอบทะเบียนหนังสือส่งเวียน)
1.3
ท่านสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนหนังสือส่ง/ส่งเวียนที่ท่านออกเลขทะเบียนส่ง/ส่งเวียนได้ทาง ลิงค์ https://sites.google.com/view/saban-saimoom2567?usp=sharing